Ga verder naar Hoogveldt Makelaardij

Voorpagina | Assurantiƫn | Vastgoedmanagement | Makelaardij

VVE Beheer

Hieronder een omschrijving over ons VVE Beheer. Het betreft slechts een beknopte omschrijving van wat wij voor u kunnen betekenen. Mocht u uitgebreidere informatie wensen dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting of het inplannen van een afspraak.

Administratieve diensten
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mee opstellen van het Huishoudelijk Reglement, het voeren van correspondentie met belangenbehartigers en het organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren en verzenden van de notulen van de te houden ledenvergaderingen van de Vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn.

Financiële diensten
Hieronder verstaan wij ondermeer het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting van de baten en lasten van de vereniging voor het komend boekjaar en het berekenen van de door de appartementeigenaren per maand of per kwartaal verschuldigde bijdrage en het verstrekken van de jaarstukken aan de kascontrole commissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande.

Technische diensten
Omvatten onder andere het, in overleg met het bestuur en/of eventuele commissies, uitbesteden van onderhoudstaken zoals o.a. liftonderhoud, dakonderhoud, schilderwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden etc. en het, na een bestuursbeslissing en/of een door de vergadering terzake genomen besluit tot uitvoering van groot onderhoudswerk tot een totaal bedrag van de op dat moment aanwezige reserveringsbedrag uitbesteden, begeleiden en controleren hiervan, alsmede het controleren en verwerken van de in dit verband ontvangen nota’s.